Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Statut

Statut Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego

§1

 1. Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego została ustanowiona przez Panią Alicję Kapuścińską i Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Jej Magnificencję Panią Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzynę Chałasińską – Macukow, fundatorów fundacji w dniu 30.07.2009 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresę Starostę prowadzącą/prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 A lok. 89/91 (rep. A nr 8187), zwaną dalej Centrum.
 2. Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( tekst jednolity: Dz. U. NR. 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Centrum posługuje się pieczątką okrągłą z napisem w otoku „Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

§2

 1. Siedzibą Centrum jest m.st. Warszawa.
 2. Centrum prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
 3. Centrum może powoływać placówki badawcze, ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą.

§3

Centrum zostało ustanowione na czas nieoznaczony.

§4

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§5

Centrum ustanowiono dla realizacji następujących celów:

 1. Propagowanie zasad i etyki zrównoważonego rozwoju społecznego we współczesnym świecie,
 2. wspieranie dialogu międzykulturowego,
 3. badanie i popularyzowanie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego,
 4. propagowanie metod i standardów warsztatu dziennikarskiego Ryszarda Kapuścińskiego,
 5. wspieranie antropologicznego modelu komunikacji społecznej,
 6. inicjowanie programów edukacyjnych umożliwiających kształcenie młodzieży z regionów i państw o ograniczonych szansach rozwoju młodego pokolenia.

§6

Wymienione cele będą realizowane przez:

 1. prowadzenie badań naukowych dotyczących rozwoju społecznego we współczesnym świecie,
 2. zorganizowanie i prowadzenie forum badań nad Afryką,
 3. prowadzenie badań nad kulturą pogranicza,
 4. prowadzenie akademii międzykulturowej – spotkanie z Innym, wzbogacanie i przenikanie kultur,
 5. prowadzenie stałej wystawy poświęconej życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego,
 6. prowadzenie archiwum twórczości Ryszarda Kapuścińskiego i publikacji związanych z jego osobą,
 7. prowadzenie krajowych i międzynarodowych warsztatów dziennikarskich propagujących „sztukę reportażu” Ryszarda Kapuścińskiego,
 8. organizowanie wystaw teatru faktu, sztuki i poezji faktu oraz fotografii im. Ryszarda Kapuścińskiego połączonych z konkursami dla młodzieży szkolnej i studenckiej,
 9. udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych studentom, doktorantom i pracownikom nauki,
 10. organizowanie międzyuczelnianych pobytów naukowych i eksperckich uczonych, pisarzy, publicystów,
 11. nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami (instytucjami), w których pracował, bądź został uhonorowany doktoratem Honoris Causa Ryszard Kapuściński,
 12. inicjowanie debat publicznych, organizowanie konferencji, seminariów, odczytów,
 13. podejmowanie inicjatyw wydawniczych związanych z obszarami działalności Centrum.

§7

 1. Majątek Centrum stanowi fundusz założycielski w kwocie 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na który składają się świadczenia założycieli w następującej wysokości:
  1. Alicja Kapuścińska wpłaci w gotówce kwotę 15.000,- zł
  2. Uniwersytet Warszawski wpłaci kwotę 15.000,- zł ze środków niepublicznych.
 2. Dochodami Centrum są:
  1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  2. dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
  3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochody z lokat bankowych,
  5. inne dochody.
 3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Centrum, jeśli ich ofiarodawca nie określi wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

§8

 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  1. prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (73.2),
  2. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59B),
  3. działalność twórcza związana z kulturą (90.0),
  4. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja nośników informacji (22),
  5. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70,2).
 2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie bądź przez Zarząd Centrum bądź powołane przez Zarząd odrębne jednostki organizacyjne.
 3. W przypadku powołania jednostek, o których  mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
 5. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów Centrum oraz pokrywanie kosztów jego działalności.

§9

Organami Centrum są:

 1. Rada Fundacji
 2. Rada Programowa
 3. Zarząd

§10

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą, składa się z 3 do 5 osób. Pierwszy skład Rady stanowią osoby wskazane przez fundatorów Centrum oraz Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Na miejsce członka ustępującego oraz na miejsce powstałe w wyniku powiększenia składu Rady, członkowie Rady dokonują wyboru nowych członków spośród nieograniczonego kręgu osób zainteresowanych celami statutowymi Centrum.
 3. W przypadku przyjęcia rezygnacji członka Rady odbywają się wybory uzupełniające tak, aby organ ten składał się przynajmniej z 3 osób.
 4. Skład Rady może być w drodze jej uchwały powiększony do 10 osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów statutowych, w drodze osobistego działania na rzecz Centrum bądź znaczącego finansowego jej wspierania. Uchwała Rady w tym przedmiocie zapada jednomyślnie.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy, bądź wyznacza przewodniczącego posiedzeń.
 6. Kadencja rady jest trzyletnia. Członek Rady może pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję. Członków Rady nowej kadencji wybiera ustępująca Rada.

§11

 1. Rada zbiera się co najmniej raz do roku.
 2. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Programowej lub Zarządu, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. Nadzwyczajne posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Posiedzenie Rady zwołuje się w sposób określony przez Radę.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie protokołowanych uchwał, zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na liczbę osób obecnych. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. Rada może korzystać z pomocy specjalistów i ekspertów.
 6. Do kompetencji Rady należy:
  1. zatwierdzanie planów działalności oraz planów finansowych Centrum,
  2. nadzór i kontrola nad działalnością Centrum,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej i Prezesa Zarządu, a na jego wniosek bądź po zasięgnięciu opinii, pozostałych członków Zarządu. Powołanie lub odwołanie Prezesa Zarządu wymaga akceptacji fundatorów.
  4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek bądź po zasięgnięciu jego opinii, pozostałych członków Zarządu,
  5. ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest automatycznie równoznaczne z odwołaniem, może natomiast być związane z nałożeniem określonych obowiązków,
  6. uchwalanie zmian statutu, które nie mogą jednak dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim,
  7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Centrum,
  8. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Programową,
  9. podejmowanie decyzji o likwidacji Centrum w przypadkach przewidzianych ustawą,
  10. powoływanie biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego,
  11. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Centrum,
  12. decydowanie o przeznaczeniu rocznego zysku oraz o sposobie pokrywania strat.

§ 12

 1. Rada Programowa składa się z 7 do 11 osób powoływanych przez Radę na 3 letnią kadencję. Można pełnić funkcję członka Rady Programowej przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Rada Programowa odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku.
 4. W posiedzeniach Rady Programowej, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek uczestniczą członkowie Rady i Zarządu.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej Przewodniczący zwołuje na wniosek każdego z jej członków lub wniosek Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 6. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę osób obecnych, jeżeli wszyscy członkowie tego organu zostali prawidłowo zaproszeni.
 7. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. wydawanie, na wniosek Rady lub Zarządu, opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Centrum,
  2. inicjowanie działań popularyzujących idee oraz dokonania Centrum,
  3. sprawowanie funkcji doradczych dla pozostałych organów Centrum w zakresie merytorycznej działalności jednostek organizacyjnych.

§ 13

 1. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym Prezesa. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. Można pełnić funkcje członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję. Prezes Zarządu jest Dyrektorem Centrum.
 2. Prezes Zarządu:
  1. kieruje pracami Centrum zgodnie z celami i formami działalności określonymi w niniejszym statucie,
  2. kieruje pracą Zarządu, w tym zwołuje jego posiedzenia, ustala porządek obrad, bądź wyznacza innego członka Zarządu do wykonania tych czynności,
  3. przekłada Radzie wnioski w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków Zarządu,
  4. dokonuje za Centrum czynności prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy,
  5. dokonuje czynności prawnych związanych obsługą finansową Centrum.

§14

Zarząd, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień statutu, kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

 1. uchwala plany działalności Centrum,
 2. ustala plany finansowe (budżet) Centrum,
 3. tworzy i likwiduje podstawowe jednostki organizacyjne Centrum, takie jak programy, centra, ośrodki i projekty oraz określa strukturę organizacyjną Centrum,
 4. powołuje i odwołuje kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Centrum,
 5. określa zasady i tryb dokonywania oceny merytorycznej działalności,
 6. określa zasady rozdziału środków finansowych, jakimi dysponuje Centrum oraz określa, z poszanowaniem przepisów prawa, pozostałe zasady gospodarki finansowej Centrum,
 7. zapewnia obsługę prac pozostałych organów Centrum.

§15

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum uprawnieni są: Prezes – jednoosobowo  lub dwóch spośród pozostałych członków Zarządu łącznie.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do poszczególnych czynności bądź też do określonego rodzaju czynności. Pełnomocnik działający w granicach umocowania może składać oświadczenia woli w imieniu Centrum jednoosobowo.

§16

Członkowie Zarządu, za wyjątkiem Prezesa, nie mogą kierować jednostkami organizacyjnymi Centrum.

§17

Zmiany w Statucie dokonuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu bądź po zasięgnięciu jego opinii.

§18

 1. Centrum może być zlikwidowane w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku zagrożenia wyczerpania środków finansowych, na podstawie uchwały Rady.
 2. Likwidację przeprowadzi ostatni Zarząd, chyba, że Rada w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§18a

 1. Centrum może ustanawiać i przyznawać nagrody, tytuły i inne wyróżnienia honorowe osobom, jednostkom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Centrum lub dla niej samej.
 2. Nagrody, tytuły i wyróżnienia ustanawia Rada na wniosek Zarządu a przyznaje je Zarząd.

§19

Centrum składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Centrum przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.