Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » III Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

news_27212_big2Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów.

Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem Kon­kursu Stypendialnego jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Stypendium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych rocznie.
Zgod­nie z regu­la­mi­nem pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 35 roku życia).

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace (maksymalnie trzy), pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki stypendium.

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać (w dwóch wersjach: w postaci wydruku i w wersji elektronicznej) w ter­mi­nie do 3 grud­nia 2013 roku pocztą tra­dy­cyjną  (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa oraz pocztą elektroniczną.  Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert oraz Mariusz Szczygieł.

Wyniki kon­kursu sty­pen­dialnego zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2014 roku, w siódmą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Więcej an stronie fundac ji Herodot

Regulamin Konkursu do pobrania.