Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » TŁUMACZE ŚWIATA – konkurs dla studentów

Wydział Polonistyki UJ oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – fundacja działająca przy Instytucie Dziennikarstwa UW zapraszają studentów do udziału w konkursie „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

 

Regulamin Konkursu „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do

Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego na Reportaż Literacki.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin Konkursu „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki

nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, określa

zasady Konkursu.

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z

siedzibą w Krakowie, ul Gołębia 16, 31-007 oraz Centrum Badań i Edukacji im.

Ryszarda Kapuścińskiego – fundacja działająca przy Instytucie Dziennikarstwa UW

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bednarskiej 2/4, 00–310 w Warszawie, zwana

w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundacją”.

 1. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o patronie Nagrody, książkach

nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, a

także zainteresowanie studentów krytyką przekładu.

 1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów, a

wszyscy uczestnicy Konkursu nagrody książkowe.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są

studentami uczelni wyższych w Polsce lub za granicą.

 1. Uczestnikami mogą być zarówno obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak

i cudzoziemcy, ale językiem pracy konkursowej musi być język polski.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przedstawienie oryginalnej, samodzielnie

napisanej recenzji dowolnej pozycji z listy książek nominowanych do Nagrody im.

Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki za rok 2015, która powstała w języku

innymi niż polski i została przetłumaczona na język polski. Przedstawiona praca musi

zawierać omówienie i ocenę przekładu recenzowanej książki.

 1. Każdy uczestnik może przedstawić nie więcej niż dwie prace.
 2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi formalne:

 długość – od 10 do 20 tysięcy znaków (ze spacjami)

wydruk: Times New Roman 12, interlinia 2, margines prawy 5 cm

 należy dostarczyć dwa egzemplarze pracy w formie wydruku (na adres

Wydziału Polonistyki UJ z dopiskiem „Konkurs Tłumacze świata” oraz wersję

elektroniczną, tożsamą z papierową, w formacie .doc lub .docx na adres

elektroniczny: konkurstlumaczeswiata@gmail.com

 1. Przystąpienie do konkursu i akceptacja jego regulaminu oznacza zgodę uczestnika na

opublikowanie całości lub części jego pracy na stronie internetowej Fundacji.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania imienia,

nazwiska oraz wizerunku uczestnika Konkursu, na co uczestnik wyraża zgodę

przystępując do konkursu.

 1. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
 2. Szczegółowe informacje na temat przebiegu Konkursu oraz pomoc w dostępie do

nominowanych książek uzyskać można pisząc na adres:

konkurstlumaczeswiata@gmail.com

III. Przebieg konkursu

 1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi 3 marca 2016 – w dniu ogłoszenia listy książek

nominowanych do 7. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż

Literacki. Odbywa się ono za pośrednictwem mediów: radia, prasy, telewizji, internetu,

a także na stronach internetowych Wydziału Polonistyki UJ, Fundacji i na FB Nagrody

 1. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.
 2. Komisja konkursowa do oceny nadesłanych prac zostanie powołana przez Wydział

Polonistyki UJ i Fundację do dnia 1 kwietnia 2016 r. Komisja składa się z trzech osób,

dwóch z Wydziału Polonistyki UJ i jednej z Fundacji.

 1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 kwietnia 2016 r, o godzinie 23.59. Decyduje

data stempla pocztowego oraz data i godzina nadejścia przesyłki elektronicznej. Prace

niespełniające wymogów formalnych oraz nadesłane po terminie nie zostaną poddane

ocenie.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 9 maja 2016 r.
 2. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień. Komisja może

zdecydować o nieprzyznaniu któregoś z miejsc albo przyznać nagrodę lub wyróżnienie

ex aequo.

 1. Wręczenie nagród nastąpi 21 maja w trakcie Dnia Reportażu podczas Warszawskich

Targów Książki, na które zostaną zaproszeni zwycięzcy Konkursu.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.