Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego przyłączyła się do koalicji organizacji pozarządowych uczestniczących w Pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.

Ideą WCW jest skoordynowanie działań warszawskich organizacji pozarządowych i samorządowych działających w obszarze wielokulturowości oraz ułatwienie imigrantom adaptacji w nowym środowisku, co wiąże się z dostępem do instytucji społecznych, jak również ich udziałem w życiu kulturalnym Warszawy.

Pomysł utworzenia WCW zrodził się w roku 2008, a wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia wymienia się: Caritas – Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Instytut Kultur Narodów Kaukazu, Instytytut Spraw Publicznych, Fundację Afryka Inaczej, Fundację Różnorodności, Fundację Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundację Polska Akcja Humanitarna, Fundację Sztuki Arteria, Fundację Świat na Wyciągnięcie Ręki, Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego „Euroforum Polska”, Stowarzyszenie Sztuka Społeczna. Do prac nad tworzeniem WCW włączyły się także władze stolicy, a samą koncepcję wpisano do Programu Rozwoju Kultury m.st. Warszawy w latach 2009-2020.

Szczegółowe informacje na temat działań WCW można znaleźć na stronie: www.cw.org.pl.